C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 13 NOVEMBRE

13/11/2015

MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 13 NOVEMBRE

 

Avui, divendres 13 de Novembre, a les 12 h, hem assistit a una Mesa Sectorial on hem tractat els següents assumptes:

 

  1. Aprovació de l’acta anterior.
  2. Resolució dels criteris de plantilla curs 2016/2017.
  3. Resolució per la qual es modifiquen les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions.
  4. Resolució que modifica la convocatòria pública per formar borses d’aspirants durant el curs 2015/2016.
  5. Resolució per la qual es modifica el procés d’adjudicació provissionals.
  6. Torn obert de paraules.

 

1. S’ha aprovat l’acta anterior.

 

2. Respecte de les plantilles orgàniques ens han presentat un document que pretén afavorir la mobilitat dels funcionaris de carrera. La modificació d’aquests criteris és important perquè permet que:

- Els funcionaris en expectativa de destinació, especialment els professors de català, educació física i mestres de primària i PTs, que molts d’ells encara no poden obtenir la seva destinació definitiva.

- La revisió dels criteris de plantilla permet desbloquejar places per afavorir la mobilitat dels funcionaris de carrera.

- Hagi una oferta pública de places digna, ja que només es poden treure a oposició les places consolidades.

 

Respecte al cos de mestres, la Conselleria ens ha informat que vol mantenir una plantilla prudent per tal de no haver de suprimir després places, i el que falti es donarà en quota. Les places d’AD que quedin vacants per jubilació es reconvertiran en PT. Respecte al cos de Secundària han augmentat els desdoblaments a Informàtica i anglés. I respecte a la quota de cicles formatius, adults, equips d’orientació educativa i psicopedagògica, equips d’atenció primerenca i centres d’educació especial i centres amb ensenyaments de règim especial hem demanat una reunió amb les direccions generals competents per tractar-les.

 

L’Administració s’ha compromès a negociar la quota enguany i fer-la pública, així com a revisar els criteris de plantilla l’any que ve.

Al mes de gener de 2016 sortiran les plantilles publicades .

 

3, 4 i 5. Respecte al tràmit telemàtic de substitucions l’Administració ens planteja el problema  de participar al procés d’adjudicacions i renunciar a la plaça, perquè genera un retràs important en cobrir la substitució al centre. El fet que el tràmit sigui voluntari i permeti renunciar a la plaça, fa que aquesta plaça es torni a adjudicar la propera setmana i se pugui tornar a renunciar successivament, provocant que el centre quedi sense el substitut. Des d’ANPE volem que s’acceleri la substitució del professorat treguen la plaça pel procediment extraordinari (si qualqu renúncia a la plaça) o bé no permetent renunciar (excepte pel punt 1.1 Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat, d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anterior, pel punt 1.4 Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent) i pel punt 1.10 Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans i de les quals s’informarà a la Mesa Sectorial d’Educació.

Hem demanat que a la plaça oferida surti una previsió orientativa de la baixa, especialment pels interins que van a altres illes, ja que el desplaçament per poc temps pot suposar un obstacle per acceptar la plaça.

 

Respecte a la formació pedagògica, l’Administració oferirà als professors tècnics de formació professional estar a les llistes d’interins com a disponibles per tal d’adquirir el compromís que si accepten una plaça hauran de cursar un màster adaptat a ells, al mes de gener, de manera que no hauran de fer ni la part pràctica ni la formació en anglés.

 

6. Respecte a l’FP a distància demanam que es destinin el 100% de les hores lectives que tenguin assignades al mateix mòdul en el règim presencial, com passa a altres centres, ja que hi ha centres que aquest criteri no s’ha seguit.

 

Finalment ens han informat que la part proporcional de la paga extra l’abonaran probablement al mes de desembre, ja que han de fer una normativa per desplegar aquesta quantia i no els hi donarà temps tenir-la pel dia 20 de novembre (que és quan tanquen la nòmina).

« tornar »