C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 8 D’ABRIL

08/04/2016

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 8 D’ABRIL

 

Avui hem assistit a la Mesa Sectorial amb l’ordre del dia següent:

1. Resolució del conseller d’educació i universitat per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la conselleria d’educació i universitat per a la implantació de plans integrals de millora dels centres en el curs 2016-2017.

 

2. Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia XX de XX de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats al Pla integral de millora per al curs 2016-2017 i 2017-2018 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears.

 

 

Com a prèvia, ens agradaria que hagués una mesa tècnica abans per tal de demanar impressions i construir l’estructura d’aquesta normativa que ja ens ve tancada per aprovar, quan només podem corregir aspectes no substancials del reglament.

 

 

1. Com a resum del primer punt es pretén fomentar l’elaboració i la posada en pràctica de plans integrals on poden participar tots els centres docents. L’equip directiu és el responsable d’elaborar el Pla, que es sotmetrà a l’aprovació del claustre de professorat i del Consell Escolar del Centre. Cada centre només pot presentar un únic Pla. Hi haurà uns criteris de selecció puntuats per una comissió de valoració. El nombre màxim de centres que podran ser seleccionats és de 30. D’aquestes, 20 places seran pels CEIP i 10 places pels IES. Els centres han d’obtenir un mínim de 20 punts segons els criteris de valoració. El Pla Integral de Millora del Centre a dos anys.

 

 

Hi ha un punt a la resolució on diu que “L’aplicació de mesures per facilitar l’assignació de professors amb un perfil determinat d’acord amb les demandes del centre i les característiques del seu projecte. Aquesta assignació es podrà fer per mitjà de comissions de servei o per mitjà de la definició de places amb perfil específic”.

 

Hem demanat a l’Administració que el perfilament d’una plaça afecta directament a qui se li atorga una comissió o una plaça. Amb la qual cosa volem estar ben informats de quin és el perfil de la plaça i com es perfila per tal de garantir la transparència de l’atorgament d’aquestes places, ja que volem que la gestió es faci amb igualtat d’oportunitats, mèrit i capacitat. Així, hem demanat que ens facilitin tots els perfils disponibles que es permeten incorporar informàticament, així com la possibilitat de poder cursar aquesta formació (en cas de perfil molt concrets) a l’hora de donar la possibilitat d’especialitzarse a tots els docent que vulguin.

 

Així demanam que la Conselleria, abans de perfilar amb nous criteris oferesqui la formació als CEPS d’aquests perfils, per tal de garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat, ja que si no, entraria en incongruència amb el pacte d’estabilitat signat que es regeix per l’experiència docent com a criteri general d’adquisició de places, i no per perfils excessius.

 

Ens han dit que no es pretén perfilar, si no posar que la plaça duria implícit el compromís d’una formació a completar al CEP en dos anys. Per part d’ANPE podríem entendre que si se reparteix de manera equitativa entre les places vacants estructurals (independentment del pacte d’estabilitat) ho podríem entendre. Aquestes descripcions serien informatives i estarien emmarcades dins les 8 línies formatives del Pla Quadriennal de Formació del Professorat.

 

 

2. Com a resum del segon punt, els programes de formació hauran de contenir les dades generals, títol de l’activitat, centre i el nombre de persones participants. Les sol·licituds estaran a disposició a la web dels centres de professorat. Els terminis de presentació de sol·licituds seran del 15 de maig al 30 de setembre per a les diferents convocatòries anuals. La certificació de les hores de formació es realitzarà d’ofici pel centre de professorat corresponent a aquelles persones avaluades com a aptes.

Aquesta formació vinculada al Pla integral de millora pareix que només serà possible per aquells docents que estiguin en actiu dins el centre que facin la formació, per això demanam que l’Administració possibiliti a tots els docents que formin part de les llistes d’interins, l’opció de poder formar-se també. En aquest sentit, estam disposats a permetre, en cas que l’Administració no tengui els recursos suficients, a impartir aquesta formació degudament homologada, a les entitats col·laboradores de formació degudament acreditades com a tals.

 

Finalment hem demanat la participació dels sindicats en aquest Pla de Millora, així com demanar una Mesa per tractar el desplegament de la LOMQUE.

 

 

 

« tornar »