C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 14 DE JULIOL Places de pacte i descongelació sexennis

14/07/2016

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 14 DE JULIOL

 

1. S’han aprovat les actes anteriors.

2. Davant la proposta de places vacants, de pacte, pel Pla de Millora i perfilament en B2, des d’ANPE hem expressat que globalment estam d’acord amb aquesta proposta, ja que ens presenten un total de 3556 places que respecten el pacte d’estabilitat signat així com un barem que s’adapti a les necessitats actuals, sense sofrir modificacions significatives, per donar estabilitat als docents interins i a la vegada permeti incorporar nous docents que s’han estat formant aquests anys per treballar.

Recordar que aquest pacte ha protegit amb contracte, sou i puntuació dels canvis normatius que han afectat o puguin afectar els docents de determinades especialitats, assegurant que 1350 interins puntuïn i cobrin durant 2 anys passi el que passi.

Trobam que el pacte, és equilibrat i ben dissenyat, compatible amb la futura oferta pública de places i dona estabilitat pels alumnes i docents, la qual cosa repercuteix positivament en la qualitat educativa. A més, el pacte garanteix que l’experiència docent sigui clau a l’hora d’establir l’adjudicació d’una plaça, aquest, és el vertader èxit fruit de les negociacions.

A més, un interí de pacte desplaçat no podrà desplaçar a un interí de vacant que tengui major puntuació que el de pacte, i obliga a l’Administració a haver de garantir un nombre elevat de vacants i a que els interins acabin cobrant l’estiu.

-Dit això vos informam que demà divendres es publicaran les llistes definitives d’interins, amb les places vacants actualitzades, les places que són de pacte d’estabilitat (marcades amb una T) i les reservades per persones amb una discapacitat (8 places).

 

-Explicar que tendreu 990 places del cos de Mestres, 1910 de la resta de cossos i 654 mitges jornades, fent un total de 3554 places vacants pel segon tràmit telemàtic del 18 al 21 de juliol.

 

-Respecte a les oposicions pareix que el nombre serà major a secundària i resta de cossos que al cos de mestres. També hi ha illes i especialitats amb un nombre elevat d’interins, susceptibles de considerar-se places de pacte, però la distribució d’aquestes estarà repartida per donar una oportunitat a tots aquells que volgueu accedir a una d’elles. Les places de pacte estaran sobre vacants estructurals per tal de fer-lo compatible amb les oposicions i també donar estabilitat als docents.

 

-El pla de millora suposa 349 places (amb el perfil 177), voluntàries i amb el compromís d’apuntar-vos després al curs de formació del CEP que se vos informi al perfil de la plaça.

 

-Les places que venen amb un B2 són: de mòduls d’FP, de British Council, de seccions europees, d’erasmus plus, programes internacionals i 5 centres amb un projecte educatiu en llengües estrangeres.

 

-Hi ha places amb dues i qualcuna amb tres funcions. Des d’ANPE consideram que el fet que tenguin dues funcions relacionades (pot ser comprensible, és a dir, una matèria amb el seu suport corresponent) o bé dues funcions lingüístiques (ja que alguns traductors són d’ambdues funcions). Igualment hem demanat que es facin mitges jornades itinerants i que es revisin les places de dubtoses funcions ja que hem de respectar el principi d’igualtat, mèrit i capacitat.

 

-Respecte a la DISPONIBILITAT/NO DISPONIBILITAT. Com a novetat vos recordam que podeu possar-vos com a disponibles/no disponibles, així doncs tenim diverses situacions en cas de:

a) No feis el tràmit: es considerarà com NO disponible i baixa voluntària (NO ATUR).

b) Si feis el tràmit:

-Però si teniu places disponibles i no en triau cap, quedau com No disponible i baixa voluntària (NO ATUR).

-Però si teniu places disponibles i en triau una o més: si no li adjudiquen plaça estarà com a disponible i amb baixa no voluntària (SI ATUR).

-Però no té places disponibles de les seves funcions: quedau com Disponible i baixa no voluntària (SI ATUR).

Una vegada publicades les llistes definitives d'adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic perquè modifiqueu la vostra situació de disponibilitat, de manera que vos podeu posar com a NO DISPONIBLE en qualsevol moment, però en el cas contrari vos podeu posar com DISPONIBLE en qualsevol moment però tendrà efectes el trimestre següent.


Finalment recordau que després de publicar les llistes definitives de les adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió obligatori per tots aquells amb plaça adjudicada, s’ha de fer abans del 31 d’Agost.

 

 

 

3. Respecte dels sexennis, a partir del mes de setembre de 2016 i respectant l’Acord Marc signat els funcionaris i interins veuran descongelats els seus sexennis, i a més, els interins aconseguiran l’equiparació amb els funcionaris. La informació la penjarem més endavant, però vos avançam que al vostre portal del personal els funcionaris de carrera podeu consultar la informació i el nombre d’hores que teniu realitzades. Els interins rebreu informació de la vostra situació quan faceu el tràmit de pressa de possessió. Recordau que s’han de tenir fetes 100 hores homologades per sexennis, sino no cobrareu. Penjarem informació detallada més endavant.

 

 

4. Hem demanat una mesa sectorial pel mes de setembre per tractar determinats aspectes a revisar de l’Acord Marc respecte de les ràtios, les 3 hores de reducció dels majors de 55 anys, el cobrament i puntuació de l’estiu dels interins i el tractament de les ITs, entre altres assumptes.

« tornar »