C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

AJUDES UNIVERSITÀRIES DE DESPLAÇAMENT 2015-2016

24/08/2016

AJUDES UNIVERSITÀRIES DE DESPLAÇAMENT 2015-2016

 

Publicat l’informe d’esmena de documentació.

 

Mitjançant la publicació d’aquest informe es notifiquen la possible manca de documentació o els defectes de les sol·licituds. Les persones sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al dia 16 de setembre de 2016. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Dins aquest termini, les persones sol·licitants també poden al·legar el que considerin adient.

 

Termini: fins al dia 16 de setembre de 2016

 

Lloc de presentació: Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat o a qualsevol de les dependències que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992.

« tornar »