C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

RESUM MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 7 D’OCTUBRE

07/10/2016

RESUM MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 7 D’OCTUBRE

 

Avui divendres dia 7 d'octubre hem assistit a una Mesa Sectorial a la qual ens han emplaçat per tractar:

- Aprovació, si escau, de les actes de les reunions anteriors.

- Esborrany de la convocatòria del Concurs de Trasllats d’àmbit estatal dels cossos docents.

 

- Esborrany de la convocatòria del Concurs de Trasllats d’àmbit estatal del cos d’inspectors d’educació.

 

- Torn obert de paraula.

 

1. Així, s’han aprovat les actes anteriors.

2. Respecte a l'Esborrany de la Resolució del Concurs de Trasllats 2015-2016. Alguns aspectes a tenir en compte:

- Enguany és un concurs estatal, per tant, podem participar funcionaris de carrera de tot l’Estat. En aquest sentit s’ha de tenir el requisit lingüístic propi de les Illes Balears per assolir una plaça. Pensau que qui els funcionaris de carrera amb plaça a les Illes Balears que volgueu concursar a una altra Comunitat Autònoma heu de fer el tràmit telemàtic des de Balears, però heu de mirar la convocatòria de la Comunitat Autònoma a la qual volgueu anar. Els que teniu destinació provisional estau obligats a concursar. Si concursau a diferents cossos als quals vos adjudiquen places, després haureu de triar 1 plaça d’un sol cos.

- Per aquells que encara teniu pendent habilitar-vos de qualque funció ho heu de fer abans que comenci el termini de presentació de sol·licituds. Si estau en excedència, serveis especials, reingressau, etc,.. vos heu de posar en contacte amb el Servei de Provisió.

- Com a novetat ara es puntuarà la tutorització de les pràctiques del títol oficial de màster (0,1 punts).

- Anau amb compte a marcar les places itinerants, especialment els ALs i PTs.

- El 27 d’octubre se publicarà la resolució al BOIB. El 3 de novembre es publicaran els codis, places, etc, de la resta de comunitats. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de dia 8 de novembre de 2016 al 28 de novembre, ambdós inclosos.

- És un tràmit que haureu de fer amb el vostre usuari i contrasenya. En cas de no tenir o tenir-ho caducat, heu de contactar amb els serveis informàtics de Conselleria.

- Com la darrera convocatòria, els mestres només podran concursar a places d'IES sempre que tenguin plaça a un IES.

- Heu de revisar el vostre Portal del personal, en cas de no estar d'acord amb qualsevol apartat o voler aportat un mèrit o requisit nou, o haureu de fer juntament amb el tràmit passant pel registre. En el cas de les publicacions, sempre documentació original.

- Vos recordam que per poder demanar comissió de serveis és requisit haver de concursar. També recordau que si concursau i renunciau a la provisional es considera com si no haguéssiu participat.

Si estau afiliat/des a ANPE podreu demanar cita perquè vos ajudem a fer el tràmit telemàtic

 

3. Respecte a la convocatòria del Concurs de Trasllats d’àmbit estatal del cos d’inspectors d’educació, en aquest cas heu de fer la participació amb documentació presencial.

 

4. Hem demanat quants docents estan en expectativa de destinació amb la intenció d’afavorir la mobilitat dels funcionaris de carrera al proper Concurs General de Trasllats. Així, els funcionaris en expectativa de destinació, podrien obtenir una destinació definitiva, especialment els professors de català, educació física i informàtica, que 14 d’ells encara no han obtingut la seva destinació definitiva.

 

Finalment, des d'ANPE hem demanat a l'administració que se crei un PORTAL DE L’OPOSITOR per tal que tothom pugui accedir a tota la normativa vigent que regiran les futures oposicions: resolucions, temaris, tipus de proves, etc…

« tornar »