C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

EL PRESIDENT D’ANPE NACIONAL COMPAREIX DAVANT LA SUBCOMISSIÓ D´EDUCACIÓ I ESPORT DEFENSANT UN PACTE EDUCATIU QUE PRIORITZI L´ESTABILITAT DEL SISTEMA EDUCATIU

24/02/2017

EL PRESIDENT D’ANPE NACIONAL COMPAREIX DAVANT LA SUBCOMISSIÓ D'EDUCACIÓ I ESPORT DEFENSANT UN PACTE EDUCATIU QUE PRIORITZI L'ESTABILITAT DEL SISTEMA EDUCATIUAquest matí Nicolás Fernández Guisado, president nacional de ANPE ha intervingut en la subcomissió en el si de la Comissió d'Educació I Esport per transmetre la posició i el compromís d’ANPE en relació amb l'elaboració i l'impuls d'un Gran Pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació.


Abans d'abordar les propostes, ANPE després d'haver realitzat un diagnòstic de la situació en la qual es troba el nostre sistema educatiu, ha exigit la reversió de les retallades perquè des de l'any 2010 s'han vingut produint desajustaments pressupostaris que van afectar a la qualitat del nostre sistema educatiu i a les condicions laborals del professorat.


Per aconseguir aquest Pacte Educatiu partim de l'article 27 de la Constitució, per impulsar un acord bàsic que permeti aconseguir una educació de qualitat cercant l'equitat que ens equipari amb els països més avançats del nostre entorn. El pacte d'Estat per l'Educació ha de partir, precisament, del reconeixement d'aquesta necessitat. Serà necessari per a això abordar una sèrie d'aspectes primordials:


El model i estructura del sistema educatiu: és necessari un canvi de model educatiu cap a paràmetres de qualitat basats en la valoració del coneixement, l'adquisició de competències, l'exigència en l'aprenentatge, l'avaluació rigorosa i l'esforç, conceptes que no estan renyits amb l'atenció a la diversitat o les necessitats especials, tot el contrari, impulsen les veritables potencialitats dels alumnes, sigui el que sigui el seu punt de partida. Per ANPE les avaluacions han de servir per millorar els resultats i han de ser un instrument per al diagnòstic del progrés en l'aprenentatge, per a l'homologació de continguts i per a l'aplicació de programes de reforç i recuperació dels alumnes.


La vertebració i cohesió del sistema educatiu: L'Estat està obligat a definir uns principis i uns continguts bàsics comuns per tots i fer-los complir amb la finalitat de cohesionar el nostre sistema i això afecta tant als continguts curriculars, als drets dels ciutadans a fer compatible el dret a conèixer i utilitzar el castellà amb les altres llengües vernacles i a la pròpia regulació dels cossos docents. Prioritzar l'escola pública com a eix vertebrador del sistema educatiu perquè és l'única que arriba a tots els racons, atén a tots els alumnes qualsevol que sigui la seva situació i és per això garant de la cohesió social i del principi d'igualtat d'oportunitats. La vertebració ha d'afectar també al manteniment del caràcter estatal dels cossos docents i al lideratge que ha d'exercir el MEC amb les polítiques d'ofertes d'ocupació pública. No resulta admissible el descontrol que cada any es ve produint en ocasió de les convocatòries d'oposicions.


El finançament de l'ensenyament: Ha d'existir un compromís econòmic entre els partits polítics i entre l'Estat i les comunitats autònomes mitjançant un Llei de finançament. Hem d'anar augmentant la inversió educativa, fins a recuperar el 5% al final d'aquesta legislatura, per projectar a les següents un augment d’almenys, un 6% del PIB. Només així es posaran en marxa les reformes en el nostre sistema educatiu. És necessària, a més, la promulgació d'una Llei de Finançament per als ensenyaments professionals, amb indicació expressa de les responsabilitats que en matèria de finançament hagin de tenir les administracions públiques de manera que es garanteixi una suficient dotació de recursos materials i humans per a l'atenció de tota la demanda de formació professional.


El funcionament dels centres: Encara que és cert que en les darreres lleis s'han produït alguns avanços, necessitam desenvolupar el principi d'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i dissenyar un nou marc de la funció directiva més professionalitzada, regular la participació als centres així com la recuperació de les competències tècnic-professionals per als claustres docents.


La situació del professorat i el seu desenvolupament professional. L'elaboració d'un Estatut Docent que contempli un nou model de formació inicial i una nova selecció del professorat a través de la instauració del MIR educatiu, a més d'un Estatut de la Funció Docent, partint del respecte als drets adquirits al professorat, sent una norma marc imprescindible per regular l'accés, la selecció i el desenvolupament de la carrera professional des de l'ingrés fins a la jubilació. Si el pacte que s'aconseguís no abordés en profunditat la situació del professorat, aquest mai serà efectiu.


L'aprovació d'un Pla Estratègic Nacional de Millora de la Convivència Escolar liderat i coordinat pel Ministeri, que explicaria, entre uns altres, amb els següents apartats: Un programa de prevenció d'assetjament escolar, la reactivació de l'Observatori Estatal sobre la Convivència Escolar, El compliment i desenvolupament dels Decrets de convivència, així com les Normes de conducta establertes als centres. El desenvolupament reglamentari en totes les Comunitats Autònomes de l'article 124 de la LOMCE que recull la consideració d'autoritat pública dels docents i un pla específic de formació del professorat per a la prevenció i detecció de conflictes relacionats amb la convivència escolar.Per ANPE, el Pacte o l'Acord perquè sigui possible, ha de ser polític, social i territorial. Som conscients que el consens sobre aquestes qüestions és complex, però és necessari aconseguir-ho si veritablement volem treure a l'educació de la confrontació ideològica permanent i dotar d'estabilitat al sistema educatiu.


Per ANPE aquest pacte ha de conduir a tres objectius essencials: recuperar el sentit etimològic d'educar enfront del més limitat d'ensenyar, combatre el fracàs escolar millorant el rendiment educatiu de tots els alumnes i revaloritzar la professió docent.

« tornar »