C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

BOE. CONDICIONS PER A L´OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I DE BATXILLER. REIAL DECRET 562/2017

05/06/2017

BOE. CONDICIONS PER A L'OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I DE BATXILLER. REIAL DECRET 562/2017

 

Per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.


Els alumnes i alumnes que hagin obtingut una avaluació, ben positiva en totes les matèries, o ben negativa en un màxim de dos, sempre que aquestes no siguin de forma simultània Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques, obtindran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. A aquests efectes:


a) La matèria Llengua Cooficial i Literatura tindrà la mateixa consideració que la matèria Llengua Castellana i Literatura en aquelles Comunitats Autònomes que posseeixin llengua cooficial.


b) Les matèries amb la mateixa denominació en diferents cursos d'Educació Secundària Obligatòria es consideraran com a matèries diferents.


c) Sense perjudici de l'anterior, per obtenir el títol caldrà que l'equip docent consideri que l'alumne o alumna ha aconseguit els objectius de l'etapa i ha adquirit les competències corresponents.Per obtenir el títol de Batxiller serà necessària l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de Batxillerat.


Reial decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, d'acord amb el que es disposa en el Reial decret-llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

« tornar »