C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

MESA SECTORIAL SOBRE EL PROCÉS D´ESTABILITZACIÓ DE PLANTILLES DOCENTS

09/11/2017

MESA SECTORIAL SOBRE EL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ DE PLANTILLES DOCENTS

 

És la tercera reunió que se celebra sobre aquest tema i part de les premisses marcades en l'Acord de Mesa General en procediments, com diu l'Acord, de lliure concurrència, basats en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

 

Compartim l'objectiu de reduir al 8% la taxa d'interins, la qual cosa s'haurà de fer en els propers cinc anys, d'aquí la importància de la Comissió de Seguiment que ANPE va plantejar en la primera Mesa Sectorial i el MECD va acceptar, per anar veient si les CCAA van complint els objectius marcats, fonamentalment ofertant el major nombre de places a provisió.

 

Des de juny s'han anat donant passos positius en la línia plantejada per ANPE com acompassar convocatòries, convocant en 2018 i 2020 cossos de EEMM i en 2019 i 2021 Mestres, mentre que en 2022 seria de tots els cossos.

 

La clau és decidir si hi haurà un sistema d'accés nou o no durant aquests anys. No podem oblidar que al Congrés s'està treballant en un Pacte Educatiu que comporta un nou sistema d'accés, per la qual cosa no tendria molt sentit abordar ara un nou procés d'accés per a uns anys quan existeix l'horitzó de dissenyar un nou sistema d'accés a la funció docent amb vocació de permanència.

 

Sobre la proposta que va presentar el Ministeri a la darrera Mesa Sectorial i que va ser avalada per la totalitat de les CCAA, i sense intenció de canviar ni negociar res més, des d'ANPE esteim d'acord amb la ponderació del 60% de la fase d'oposició i el 40% de la fase de concurs. Sobre l'apartat I d'experiència, des d'ANPE ens agradaria que s'augmentarà el nombre d'anys a puntuar de manera similar a com es contemplava durant el sistema d'accés que es va dur a terme durant el període transitori d'implantació de la LOE on, a més, es valorava més l'experiència a l'ensenyament públic.

 

Sobre els canvis de temaris, seguim basant-nos en la necessitat de donar seguretat jurídica als processos a celebrar durant aquests propers anys, per la qual cosa no haurien de canviar-se, més encara si ens seguim basant en el mateix sistema d'accés, excepte en les modificacions que s'han plantejat.

 

En quant a la possibilitat d'un augment de temes a triar en la fase d'oposició, treguent una “bolla” més per l'elecció de temes per part dels aspirants, ANPE recolza aquesta iniciativa, doncs és una regla que s'aplicarà a tots els opositors per igual.

 

En definitiva, des d'ANPE el que més ens preocupa és la seguretat jurídica dels processos i la certesa que cal donar al col·lectiu d'aspirants i interins el més aviat possible, per tant, és necessari tancar totes aquestes qüestions de manera immediata.

 

Per la seva banda, el Ministeri accepta augmentar el nombre d'anys màxims per obtenir 7 punts d'experiència a 10 anys, tal com havia plantejat ANPE. També accepten augmentar una “bolla” més a triar en la prova del tema escrit.

 

En resum, les modificacions que es faran sobre l'actual RD 276/2007 d'accés són:

- Es modifica l'actual apartat I sobre experiència de l'Annex I del citat RD, augmentant a 7 punts l'experiència amb un màxim de 10 anys.

- La fase d'oposició es ponderarà en un 60% i la fase de concurs en un 40%.

- Es traurà una “bolla” més de les que actualment es treuen, augmentant el nombre de temes a triar pels aspirants en la prova del tema escrit.

- Es mantendran els temaris en 2018 però per a les successives convocatòries es canviaran. Ens lliuraran els esborranys els propers dies.

- Es crearà una comissió de seguiment per anar avaluant com es desenvolupen els processos, com ha plantejat ANPE.

 

Altres propostes de ANPE:

 

Accés al cos de catedràtics: Des d'ANPE volem proposar al MECD i a la resta de membres d'aquesta Mesa Sectorial que es comenci a treballar des d'aquesta Mesa en un Acord, per traslladar a les CCAA, perquè, en els propers anys es produeixin processos d'accés al cos de catedràtics fins a arribar al màxim del 30% de les plantilles de les respectives especialitats que permet la LOE i que la LOMCE no va modificar. Aquestes places no consumeixen taxa de reposició i és una forma de promoció interna per concurs de mèrits per als funcionaris de carrera.

 

Concurs de Trasllats: des d'ANPE volem proposar que, durant aquest curs, s'estableixi un grup de treball o es convoquin Meses tècniques per treballar sobre la unificació i clarificació de criteris del CGT perquè l'any que ve, en el qual el CGT tendrà caràcter nacional, no es produeixin greuges comparatius entre les diferents CCAA, tant en la interpretació del barem de mèrits en algun dels seus apartats, com en les especialitats dels àmbits, per posar alguns exemples. Fruit d'aquesta negociació han de sortir unes instruccions amb unes normes procedimentals clares d'aplicació en totes les CCAA.

 

Grup de treball de professors en l'exterior: esteim a l'espera que es convoqui el grup de treball de professors a l'exterior depenent d'aquesta Mesa Sectorial, no només per veure les imminents convocatòries anuals de professors i assessors docents en l'exterior i de professors visitants, sinó també per donar resposta al professorat que va participar en la convocatòria de professors visitants a Regne Unit el passat any i que no va poder ocupar les seves places. Des d'ANPE hem sol·licitat diverses vegades una reunió al MECD perquè ens doni resposta als diferents escrits en els quals li plantejàvem la millor solució per al col·lectiu de professors afectats.

 

« tornar »