C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - noticies generals

INFORME DEFENSOR DEL PROFESSOR 2017

22/11/2017

INFORME DEFENSOR DEL PROFESSOR 2017

 

El darrer informe d’ANPE indica un canvi de tendència en els casos d'assetjament i violència cap als docents. Més de 32.500 companys han estat atesos per ANPE des de la creació del servei del Defensor del Professor. D'ells, 2.249 corresponen al curs 2016-2017, la qual cosa suposa un 15% més que en el curs immediatament anterior.

 

Gairebé 300 professors més que en el curs anterior van demanar ajuda al Defensor del Professor per situacions conflictives al seu centre educatiu, multiplicant-se per quatre les agressions i amenaces d'alumnes a professors.

 

El Defensor del Professor d’ANPE continua sent, un any més, un servei d'atenció immediata i gratuïta per a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència a les aules. Es va engegar l'any 2005 com a primera mesura de suport davant la indefensió del professorat i com cridada d'atenció sobre la problemàtica de la violència escolar. És un servei obert a tots els docents, sense cap tipus de distinció, i operatiu en totes les comunitats autònomes, a fi d'afavorir l'atenció personalitzada dels demandants.

 

Durant els darrers dotze anys transcorreguts des de la seva engegada, s'ha vingut demostrant la necessitat d'un servei d'aquestes característiques. Les xifres, en aquest temps, parlen de 32.538 casos atesos. Es tracta de docents, fonamentalment de l'ensenyament públic, que en algun moment de la seva activitat professional han sofert actes contra la seva persona, incompatibles amb la convivència escolar.

 

La societat en el seu conjunt ha de prendre consciència de la situació de conflictivitat que es viu a les aules, i l'administració educativa ha de ser cada vegada més conscient que la convivència escolar és un element de primer ordre per al bon funcionament de la comunitat educativa.

 

ANPE és un agent actiu, que contribueix de forma decidida a l'establiment d'unes normes clares, que regulin la convivència escolar en les diferents comunitats autònomes i a una veritable interiorització de valors, actituds i normes. Concretament, hem col•laborat en la redacció de les Lleis d'autoritat aprovades en la majoria de les comunitats autònomes, així com en el reconeixement d'aquesta autoritat a través de l'article 124 de la LOMCE, precepte que encara no ha estat elaborat.

 

Si ens centrem en els 2.249 casos atesos pel Defensor del Professor en el curs 2016/2017, el 42% correspon a professorat de Primària, un altre 42% a Educació Secundària, el 7% a Infantil i la resta es reparteix entre els ensenyaments restants.

 

Pel que es refereix a la tipologia dels casos atesos, es distingeixen els concernents als alumnes, els que provenen de la interacció amb els companys de professió i els relacionats amb els pares:

En quant als alumnes cal destacar el gran augment de casos relacionats amb agressions i amenaces (passant del 3% al 12%).

En quant als companys, el curs passat va augmentar un 1 punt percentual (del 18% al 19%) els problemes amb l'administració educativa i en 2 punts (del 26% al 28%) en relació amb l'adreça del centre.

Pel que es refereix als pares, s'observa un augment en les denúncies a professors (des d'un 18% a un 19%), igual que en la pressió per modificar qualificacions (d'un 7% a un 8%).

 

Davant les dades extretes de l'informe, ANPE vol mostrar la seva preocupació pel canvi de tendència en el nombre de situacions que alteren el normal desenvolupament de la convivència als centres educatius, ja que han augment en gairebé un 15% pel que fa al curs anterior, i principalment pel gran augment en els casos d'agressions i amenaces per part d'alumnes a professors.

 

Aquestes i les anteriors situacions destacades estan provocant inestabilitat emocional en els docents arribant en alguns casos a produir serioses conseqüències en la seva salut mental. El 9% dels casos presentava depressió produint-se en molts casos baixa laboral de diferent temporalitat. Aquestes dades transcendeixen al propi docent posat que un professor amb estat emocional alterat, a més del sofriment personal que ha de suportar, redueix significativament el seu rendiment professional, la qual cosa disminueix la qualitat de l'educació. En aquest sentit les baixes laborals generen un cost per a l'administració i una modificació de la proposta pedagògica per als alumnes. El dany ho produeixen uns pocs i, no obstant això, les conseqüències s'estenen cap a tot l'alumnat amb el qual interactua el professor agredit.

Després de l'anàlisi i valoració dels casos atesos aquest curs, juntament amb l'experiència acumulada en els últims anys, ANPE i El Defensor del Professor insisteixen en la proposta d'elaboració d'un Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar, que hauria d'explicar, entre uns altres, els següents apartats:

- La reactivació de l'Observatori estatal i els Observatoris autonòmics de Convivència Escolar

- Un programa de prevenció d'assetjament escolar que contempli l'acceleració dels protocols de protecció a les víctimes i un pla de detecció precoç dels problemes de convivència als centres educatius.

- El compliment dels Decrets de convivència, així com els Plans de convivència i els Reglaments de règim interior dels centres.

- Un pla específic de formació del professorat per a la prevenció i detecció de conflictes relacionats amb la convivència escolar.

- Assistència jurídica i psicològica gratuïta, mitjançant convenis de col•laboració amb els Col•legis professionals d'advocats i psicòlegs, per als professors víctimes d'assetjament.

- Reconeixement de l'ansietat, la depressió i l'estrès com a malalties professionals dels docents sempre que es derivin de situacions d'assetjament, establint aquestes situacions com a accidents laborals.

- Compromís, per part de l'administració, per al tractament rehabilitador dels agressors.

 

Aquest Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar ha de ser liderat i coordinat pel Ministeri d'Educació, partint de la base de la Mesa Sectorial d'Educació.

 

ANPE renova el seu compromís de seguir treballant en suport als docents que passen per situacions d'assetjament i intimidació en els seus llocs de treball, així com la seva intenció de millorar la consideració social dels docents, fer arribar a l'opinió pública el dia a dia dels centres educatius i posar a l'Educació, i als seus professionals, en el lloc que realment es mereixen.

« tornar »