C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - funcionaris/es en pràctiques

ATENCIÓ FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

02/08/2017

ATENCIÓ FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

 

 

Vos recordam, que teniu 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu (que es va publicar dissabte 29 de juliol). Així haureu de presentar a la Direcció General de Personal Docent els següents documents:

 

- Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació acadèmica original.

- Fotocòpia del document nacional d’identitat vigent.

- Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica.

- Certificat mèdic oficial.

- Declaració jurada.

« tornar »