C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - interins/es

ATENCIÓ INTERINS AMB TASQUES PENDENTS PELS EXÀMENS DE SETEMBRE

19/07/2017

ATENCIÓ INTERINS AMB TASQUES PENDENTS PELS EXÀMENS DE SETEMBRE

 

 

NOMÉS PELS INTERINS QUE VAREN TENIR VACANT I TORNEN A TENIR VACANT. Malgrat que l’adscripció administrativa al nou centre dels professors que es traslladen té efectes l'1 de setembre, aquests han d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) en els centres on tenien destinació durant el curs anterior, i s’han d’incorporar efectivament al nou centre en acabar-les; en qualsevol cas, no pot ser després del 7 de setembre. En el cas dels funcionaris interins, sempre que tinguin nomenament per al curs 2017-18, també és d’aplicació, llevat que el nomenament sigui en una illa diferent, i s’ha de tenir en compte que el primer dia del nomenament han de prendre possessió de la plaça.

 

Respecte a la presa de possessió, s’entén com a causa justificada la necessitat d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s’han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d’informar d’aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació.

Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme.

Si no es compleixen aquestes obligacions, s’ha d’entendre que la presa de possessió posterior a l’1 de setembre no queda justificada.

 

Perquè quedi clar, els interins amb plaça vacant a una altra illa diferent que el curs anterior, han d’anar al centre anterior per realitzar les tasques pendents (si comencen dia 1 de setembre), avisar al centre nou per telèfon, i finalment prendre possessió del nou centre abans del 7 de setembre (una vegada finalitzades les tasques pendents. Si els exàmens comencen a partir de dia 2 de setembre, han de prendre possessió al centre nou i dia 2 estar al centre antic per realitzar les tasques pendents.

« tornar »