C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - Responsable del servei

1 |

RESPONSABLE DEL SERVEI

01/09/2015

 

Responsable del servei del Defensor del Professor:

                          Antoni Riera González


- Diplomat Graduat Social (Relacions Laborals).

Master en Prevenció de Riscos Laborals, especialitats Seguretat en el treball i Ergonomia i Psicosociologia.

-  Master  en  Sofrologia.  Terapeuta  Gestalt.

Formació especialitzada  Gestalt Infants i adol·lescents.   

Formació en Focusing. Director temps Lliure. 

 

Professor de Formació i Orientació Laboral des 1996.

                                                                        Funcionari de carrera des de l’any 2006.

 

 

Pots posar-te en contacte a través de:

Correu electrònic: defensordelprofessor@anpe-balears.org

Telèfon: 650 671 329 / 971 461 290

 

 

 

 

 

 

 

EL DEFENSOR DEL PROFESSOR

 

1. INICIS

 

El DEFENSOR DEL PROFESSOR, consisteix en un servei d'atenció immediata pels docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència en les aules.

 

Aquest projecte, engegat el 4 de febrer del 2010, té com a primera mesura de suport davant la indefensió del professorat, i com cridada d'atenció a la societat sobre el problema de la violència escolar.

 

És un servei gratuït i que es possa en marxa tot d'una que rebem la cridada, amb una cita prèvia si es requereix l'assistència presencial.

 

2. PERQUÈ NEIX AQUEST SERVEI?

 

Els canvis que s'estan produint dins el sistema educatiu, recauen d'una manera molt significada sobre les condicions de treball dels docents, repercutint en un empitjorament de les condicions de treball que sovint es manifesten en situacions de conflicte i violència a les escoles, i també en un elevat nombre de malalties professionals.

 

Quan el mestre o el professor es troba en una situació de conflicte, no hi ha cap instrument previst per a donar-li suport. Els mestres i professors són un dels col·lectius laborals amb més baixes mèdiques, especialment originades per l'estrès laboral.

 

Per aquest motiu neix el DEFENSOR DEL PROFESSOR, amb una voluntat de servei als docents, centrat en oferir assessorament jurídic i orientació psicològica i emocional, als docents que davant una situació de crisi necessitin d'una opinió professional i independent per trobar solucions a la seva problemàtica concreta.

 

Des d'ANPE ILLES BALEARS estam convinçuts que el DEFENSOR DEL PROFESSOR és una eina per aconseguir unes condicions de treball més dignes i saludables pels docents, i per tant, un instrument per a la millora de la qualitat educativa de les nostres illes.

 

3. EN QUÈ CONSISTEIX AQUEST SERVEI?

 

El Defensor del Professor és un servei per a tota la Comunitat de les Illes Balears, a la disposició dels docents que necessitin ajuda, suport i orientació davant qualsevol tipus d'assetjament dins les aules.

 

El servei del DEFENSOR DEL PROFESSOR consta d'un telèfon d'ajuda i un e-mail de contacte, atès per una assessora i, si la situació ho requereix, pels serveis jurídics.

 

S'atendrà cada cas individualment, en funció de la problemàtica de cadascun, assessorant, posant en coneixement dels interessats les accions concretes que poden emprendre per a resoldre el seu cas.

 

El DEFENSOR DEL PROFESSOR aspira també a convertir-se en un observatori sobre la violència escolar i les seves implicacions dins la situació que viu el professorat.

 

Per això, mantenint l'escrupolosa confidencialitat de l'atenció que es presta, publica dades estadístiques sobre les cridades, i els fa arribar a les administracions educatives que són qui han de donar resposta satisfactòria als problemes del professorat. Les dades obtingudes pel DEFENSOR DEL PROFESSOR confirmen les expectatives d'ANPE en referència a la necessitat i oportunitat de l'engegada d'aquest servei.

«dalt»

1 |