C. TER, Nº 27, PIS 3er Esquerra - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - definitius/ves

CONVOCATÒRIES PER COBRIR PLACES DE DIRECTORS I D´ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT

26/04/2016

CONVOCATÒRIES PER COBRIR PLACES DE DIRECTORS I D'ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT

 

El termini de presentació de sol·licituds és del 27 d’abril a l’11 de maig, ambdós inclosos. En total, es convoquen 16 places d’assessors de formació, que corresponen als nous àmbits d’assessories, i 3 de directors, que es reparteixen de la següent manera:

1.   ASSESSORIES

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: tres places.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.

CEP d’Inca

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.

CEP de Manacor

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.

CEP de Menorca

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.

CEP d’Eivissa

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.

CEP de Formentera

 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.

 

2.   DIRECTORS

Les places de directors corresponen als CEP de Palma, Manacor i Menorca.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procediment de selecció constarà de dues fases: una primera fase en la qual es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants, i una segona en la qual els aspirants hauran de defensar el projecte presentat i realitzar una entrevista personal. Per a la baremació dels mèrits es valorarà especialment la formació, el perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit al qual s’opta o amb el lideratge i la funció directiva, en el cas de les places de directors.

La presentació de la sol·licitud (annex 4), i la documentació justificativa s’ha d’efectuar en el termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la present resolució en el BOIB. Una còpia de la sol·licitud també s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic sfc@dgfpfp.caib.es dins el mateix termini.

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat preveu que aquest procés de selecció finalitzi a principis de juliol.

« tornar »